teva - logo
zákony, rodina a děti - i. díl

zákony, rodina a děti - i. díl

Vydáno:

Roztroušená skleróza vstupuje do mnoha aspektů každodenního života nemocného – v oblasti rodičovské, partnerské, finanční i sociální. Následující text se věnuje tomu nejdůležitějšímu, s čím se pacienti s RS a jejich rodinní příslušníci mohou potkat zejména v souvislosti se zajištěním běžného chodu domácnosti a s péčí o děti.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. Příspěvek na péči je dávka sociální péče určená osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby ke krytí nákladů na sociální služby či pomoc poskytovanou osobou blízkou/asistentem sociální péče, jejichž dlouhodobé poskytování je nezbytné k zachování důstojného života osoby se zdravotním postižením. Poskytuje se osobám starším jednoho roku věku, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (tzn. zdravotního stavu, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než jeden rok a omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb) potřebují v zákonem stanoveném rozsahu pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti (při zvládání základních životních potřeb).

Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti – hodnotí se počet základních životních potřeb, které osoba není schopna sama zvládnout. Schopnost zvládat základní životní potřebu se hodnotí ve vztahu ke konkrétnímu zdravotnímu postižení a režimu stanovenému ošetřujícím lékařem. U osoby do 18 let věku se při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby a při hodnocení potřeby mimořádné péče porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je třeba věnovat posuzované osobě se zdravotním postižením, s péčí, kterou je třeba věnovat zdravé fyzické osobě téhož věku. Při stanovení stupně závislosti u osoby do 18 let věku se nepřihlíží k potřebě péče, která vyplývá z věku osoby a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje. Mimořádnou péčí se rozumí péče, která svým rozsahem, intenzitou nebo náročností podstatně přesahuje péči poskytovanou osobě téhož věku. Jak moc je sociální situace nepříznivá, se odrazí v tom, do jakého stupně závislosti je žadatel zařazen, jednotlivým stupňům následně odpovídá příslušná výše příspěvku. Mezi devět posuzovaných základních životních potřeb patří mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkony fyziologické potřeby, péče o zdraví a osobní aktivity. Schopnost zvládat péči o domácnost se u osob do 18 let věku nehodnotí.

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném MPSV ČR. Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek. Krajská pobočka úřadu práce (sociální pracovník) provádí pro účely rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření v domácnosti žadatele, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně krajská pobočka úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka úřadu práce vydá rozhodnutí o ne/přiznání příspěvku na péči.

 

 

stupeň závislosti

měsíční výše příspěvku
pro osoby do 18 let

počet nezvládnutých životních potřeb

I. – lehká závislost

3 000 Kč

3

II. – středně těžká závislost

6 000 Kč

4–5

III. – těžká závislost

9 000 Kč

6–7

IV. – úplná závislost

12 000 Kč

8–9

 

Zákon zároveň definuje okruh osob, u nichž se výše příspěvku na péči zvyšuje o částku 2000 Kč za kalendářní měsíc. Zvýšení příspěvku náleží:
a) nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek, s výjimkou
1. dítěte, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
2. dítěte, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,
3. dítěte, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež, a
b) rodiči, kterému náleží příspěvek, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku,
jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu.

Zvýšení příspěvku náleží také nezaopatřenému dítěti od čtyř do sedmi let věku, kterému náleží příspěvek ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). Splňuje-li nezaopatřené dítě paralelně obě podmínky nároku na zvýšení příspěvku, lze přiznat zvýšení příspěvku pouze jednou.

Sdílet článek

Dotazy ke článku

Jméno:*
Email:*
Typ dotazu:* Sociální poradna
Ostatní
Text zprávy:*
jedna plus devět =*
 
Nechte si posílat RS KOMPAS Novinky


Souhlasím se zpracováním svého osobního údaje - emailové adresy, a to za účelem zasílání novinek.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Rozumím