teva - logo

poradna sociální pomoci > Osoba se zdravotním postižením > Příspěvek na zvláštní pomůcku (výhody pro osoby se zdravotním postižením)

Osoba se zdravotním postižením

Příspěvek na zvláštní pomůcku (výhody pro osoby se zdravotním postižením)

Aktualizováno:

Můj zdravotní stav vyžaduje pořízení kompenzační pomůcky, která ale není hrazena ze zdravotního pojištění. Mohu na její pořízení čerpat nějakou dávku?

Ano, v této situaci je možné žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku, který je jednou z dávek určených osobám se zdravotním postižením ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování. Existuje ve dvou formách, jako příspěvek na zvláštní pomůcku, anebo jako příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému.

Kdo má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku?

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (tj. zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než 1 rok). Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Zdravotní stavy odůvodňující a vylučující (kontraindikace) přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku jsou uvedeny v příloze k Zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že osoba je starší 3 let (při poskytování příspěvku na pořízení motorového vozidla, schodolezu, stropního zvedacího systému, svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky nebo na úpravu bytu), 15 let (je-li poskytován na pořízení vodicího psa), 1 roku v ostatních případech (ostatní pomůcky). Zvláštní pomůcka musí umožnit osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím.

Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka je zdravotnickým prostředkem, který je plně/částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou.

O jaké pomůcky se konkrétně jedná?

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, je stanoven v příloze č. 1 Vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Příspěvek na zvláštní pomůcku lze poskytnou i na pomůcku, která je srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek uvedených ve vyhlášce. Mezi zvláštní pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí patří např. dodatečná úprava motorového vozidla, stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě, speciální komponenty osobního počítače aj. Mezi zvláštní pomůcky určené těžce zrakově postiženým osobám patří např. kalkulátor s hlasovým výstupem, digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem, vodicí pes, psací stroj pro nevidomé, elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé, indikátor barev pro nevidomé, digitální zvětšovací lupa aj. Mezi zvláštní pomůcky určené těžce sluchově postiženým osobám patří např. signalizace bytového/domovního zvonku, elektronická orientační/komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé, signalizace telefonního zvonění či výstražných jevů aj. Příloha č. 2 Vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, zároveň definuje např. i dovednosti vodicího psa.

Jaké zdravotní stavy vylučují přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku?

Tyto zdravotní stavy přesně definuje příloha k Zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Jedná se o duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky; hluchoněmost; (tato kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi); těžká polyvalentní alergie a alergie na zvířecí srst (tato kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi).

V jaké výši jsou jednotlivé příspěvky stanoveny?

Při stanovování výše příspěvku na zvláštní pomůcku se rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo přes 10 000 Kč a zda se jedná o motorové vozidlo. Způsob stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku je následující - na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 10 000 Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob (z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč, lze příspěvek poskytnout i při vyšším příjmu). Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 10 000 Kč, se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti ve výši 10 %, krajská pobočka Úřadu práce České republiky určí nižší míru spoluúčasti (s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), minimálně však  1 000 Kč.

Je výše příspěvku nějak omezena?

Ano, maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč, s výjimkou příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny, jehož maximální výše činí 400 000 Kč. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč. Přitom platí, že součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč nebo 850 000 Kč, jestliže byl v této době poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny. Od vyplacených částek se při určování součtu odečítají částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto. Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které osobě vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti.

Kde mohu tuto záležitost (podání žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku) řešit?

Řízení se zahajuje na základě podané žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku na Úřad práce České republiky - krajskou pobočku, resp. kontaktní pracoviště dle místa trvalého pobytu žadatele. K žádosti je nutné doložit průkaz totožnosti (u dětí do 15 let rodný list), doklad o výši čtvrtletních příjmů - příspěvek na zvláštní pomůcku za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém osoba podává žádost o přiznání dávky (za žadatele i společně posuzované osoby), popř. další doklady dle situace (viz informace na konci samotné žádosti). Na základě podané žádosti pak požádá krajská pobočka Úřadu práce ČR příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení / Městskou správu sociálního zabezpečení Brno / Pražskou správu sociálního zabezpečení (OSSZ/MSSZ/PSSZ) podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby o vypracování posudku zdravotního stavu žadatele. Posudkový lékař příslušné OSSZ/MSSZ/PSSZ přitom vychází z lékařských zpráv a posudků o zdravotním stavu od ošetřujícího (praktického) lékaře žadatele.

Co když mi žádost bude zamítnuta?

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku (v případě nesouhlasu s výší přiznaného příspěvku) je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím úřadu, který rozhodl. V případě neúspěchu odvolání máte dále možnost podat správní žalobu k příslušnému krajskému soudu dle místa trvalého bydliště. Žalobu lze podat do dvou měsíců od data doručení rozhodnutí z odvolacího řízení.

Dotazy ke článku

Jméno:*
Email:*
Typ dotazu:* Sociální poradna
Ostatní
Text zprávy:*
osm plus jedna =*
 
Nechte si posílat RS KOMPAS Novinky


Souhlasím se zpracováním svého osobního údaje - emailové adresy, a to za účelem zasílání novinek.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Rozumím