teva - logo

poradna sociální pomoci > Péče o dítě > přídavek na dítě

Péče o dítě

přídavek na dítě

Aktualizováno:

Jaké jsou podmínky pro nárok na přídavek na dítě?
Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Nárok na tuto dávku má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem (tzn. příjem všech společně posuzovaných osob včetně rodičovského příspěvku) nepřevyšuje 2,7násobek životního minima rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí, než ve kterém se nárok uplatňuje. Nárok na dávku může být uplatněn tři měsíce zpětně od měsíce, za který náleží.

Kam se mohu pro vyřízení přídavku na dítě obrátit a jaké doklady k podání potřebuji?
Žádost o přídavek na dítě se podává na předepsaném tiskopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce České republiky podle místa trvalého bydliště. Nezbytnou součástí je kromě samotné žádosti i předložení průkazu totožnosti a u dětí do 15 let rodný list. Do doby zletilosti dítěte, tj. do 18 let, podává žádost zákonný zástupce nebo osoba, která je soudem nebo zákonem zmocněna za dítě jednat (např. pěstoun). Nezaopatřené dítě starší 18 let žádá o dávku již samo.

Jakým způsobem mám pro účely žádosti o přídavek na dítě doložit příjem svůj a své rodiny?
V souvislosti s testováním finančních příjmů rodiny (tzv. obligatorní charakter přídavku na dítě) je podle konkrétní situace nezbytné vyplnit nejen formulář „Žádost o přídavek na dítě“, ale i „Doklad o výši čtvrtletního příjmu" (pro všechny společně posuzované osoby, které v rozhodném období příjem vykazovaly), případně „Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky“ a „Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou“. U nezaopatřených dětí ve věku 15-26 let je nutné ještě vyplnit „Potvrzení o studiu“, „Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte“, „Potvrzení o neschopnosti nezaopatřeného dítěte soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz“ a konečně „Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku“. 

Jaká je výše přídavku na dítě?
Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte: do šesti let ve výši 500 Kč měsíčně, od 6 do 15 let ve výši 610 Kč měsíčně a od 15 do 26 let věku ve výši 700 Kč měsíčně. Uvedené částky přídavku na dítě náleží nezaopatřenému dítěti ve zvýšené výměře - navýšení o 300 Kč měsíčně - pokud některá ze společně posuzovaných osob má v každém kalendářním měsíci rozhodného období příjem ze závislé činnosti (pracující rodič/rodiče dítěte/dětí) alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce (3 410 Kč), příjem ze samostatné výdělečné činnosti či z dávek nahrazující tento příjem (tzn. dávek nemocenského pojištění a důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, příspěvku na péči o osobu do 18 let věku a rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství). Rodiny, které těchto příjmů nedosahují, budou nadále pobírat přídavek na dítě v základních částkách.

Jak je to s výplatou přídavku na dítě v případě dospělosti dítěte?
Přídavek na dítě náležející nezletilému nezaopatřenému dítěti se vyplácí osobě, která má dítě v přímém zaopatření, a to do konce kalendářního měsíce, v němž nezaopatřené dítě dovršilo zletilosti.
Má-li nezletilé nezaopatřené dítě v přímém zaopatření více osob, vyplácí se přídavek na dítě osobě určené na základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby, určí krajská pobočka Úřadu práce ČR, která o přídavku na dítě rozhoduje, které z těchto osob se bude přídavek na dítě vyplácet.
Přídavek na dítě náležející zletilému nezaopatřenému dítěti se vyplácí tomuto dítěti, a to od splátky náležející za kalendářní měsíc následující po měsíci, v němž dovršilo zletilosti.

Co znamená pojem nezaopatřené dítě?
Za nezaopatřené dítě se podle § 11 Zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Co znamená pojem životní minimum?
Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Životní minimum je upraveno v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a používá se např. při zjišťování nároku na dávky, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích (např. přídavku na dítě nebo porodného).

Kam se mohu obrátit, pokud nesouhlasím se zamítnutím nebo odejmutím přídavku na dítě?
Proti rozhodnutí o zamítnutí nebo odejmutí dávky můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím úřadu, který o dávce rozhodl.

Dotazy ke článku

Jméno:*
Email:*
Typ dotazu:* Sociální poradna
Ostatní
Text zprávy:*
dva plus devět =*
 
Nechte si posílat RS KOMPAS Novinky


Souhlasím se zpracováním svého osobního údaje - emailové adresy, a to za účelem zasílání novinek.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Rozumím