teva - logo

poradna sociální pomoci > Péče o dítě > rodičovský příspěvek

Péče o dítě

rodičovský příspěvek

Aktualizováno:

Čekáme narození potomka, jaké jsou podmínky poskytování rodičovského příspěvku?
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině  vyplacena celková částka 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku tohoto dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 či více dětí narozených současně (vícerčata), má tento rodič nárok na 1,5násobek částky 220 000 Kč (tedy částku 330 000 Kč). Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle  § 18 až § 21 Zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Pokud v rodině dojde ke změně osob, které jsou pro stanovení výše rodičovského příspěvku posuzovány jako rodiče, a dojde-li tím ke "vzniku" nebo změně výše denního vyměřovacího základu, stanoví se rodičovský příspěvek podle nově splněných podmínek, a to od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž ke změně podmínek došlo.

Jaká je výše rodičovského příspěvku?
Zákon umožňuje rodiči zvolit výši rodičovského příspěvku do částky
a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně
b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně (v případě, že lze uvedený denní vyměřovací základ stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší)
c) 1,5násobku částek uvedených v písmenu a) nebo b) v případě péče o vícerčata, nejvýše však do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.

Jak často mohu měnit výši rodičovského příspěvku?
Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek. Tuto volbu lze měnit, nejdříve však po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích, po které byl rodičovský příspěvek vyplácen, a to i v případě, že došlo u rodičovského příspěvku ke změně oprávněné osoby. Volbu výše rodičovského příspěvku nelze provést zpětně. Volba výše rodičovského příspěvku se provádí na základě písemné žádosti oprávněné osoby na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce České republiky.

Mohu si k rodičovskému příspěvku přivydělat?
Ano, při pobírání rodičovského příspěvku rodič může výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny. Podmínkou je však zajištění péče o dítě jinou zletilou osobou v době výdělečné činnosti.

Kde si mohu o rodičovský příspěvek požádat a jaké doklady k podání potřebuji?
"Žádost o rodičovský příspěvek" se podává na předepsaném tiskopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na kontaktním pracovišti krajské pobočky úřadu práce České republiky podle místa bydliště. Nezbytnou součástí je kromě žádosti i předložení průkazu totožnosti a rodného listu dítěte. Podle konkrétní situace je nezbytné případně vyplnit ještě "Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku", "Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku" a „Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku“ (pokud je dítě mladší 2 let navštěvuje.

Očekáváme narození druhého dítěte, přičemž na první stále pobíráme rodičovský příspěvek. Bude nám dávka vyplácena souběžně na obě děti?
Nikoliv, rodičovský příspěvek náleží vždy na nejmladší dítě v rodině. Narodí-li se další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká (bez ohledu na to, zda již byla vyplacena celá částka 220 000 Kč), a to i v případě, že na narozené dítě náleží rodičovský příspěvek ihned od narození ve stejné výši, v jaké náležel doposud na starší dítě. Změnu (narození nového dítěte) je nezbytné ohlásit příslušnému úřadu, aby nevznikl na dávce přeplatek.

Může dítě, na které čerpám rodičovský příspěvek, navštěvovat mateřskou školu?
Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský příspěvek vám náleží, jestliže
a) dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci
b) dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zařízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně
c) dítě zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně
d) dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a jestliže oba rodiče nebo osamělý rodič je osobou závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
e) rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, nejde-li o případy uvedené v písmenu a), v době, kdy je výdělečně činný nebo je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání Docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let.

Máme dítě se zdravotním postižením; můžeme na něj pobírat paralelně rodičovský příspěvek i příspěvek na péči?
Ano, souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči je možný od 1. 12. 2012.

Jaké jsou opravné prostředky v případě, že s rozhodnutím příslušného úřadu práce nesouhlasím?
Proti rozhodnutí o zamítnutí nebo odejmutí dávky můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím úřadu, který o dávce rozhodl.

Dotazy ke článku

Jméno:*
Email:*
Typ dotazu:* Sociální poradna
Ostatní
Text zprávy:*
devět plus dva =*
 
Nechte si posílat RS KOMPAS Novinky


Souhlasím se zpracováním svého osobního údaje - emailové adresy, a to za účelem zasílání novinek.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Rozumím