teva - logo

poradna sociální pomoci > Osoba se zdravotním postižením > osoba se zdravotním postižením / osoba zdravotně znevýhodněná

Osoba se zdravotním postižením

osoba se zdravotním postižením / osoba zdravotně znevýhodněná

Aktualizováno:

Kdo je považován za osobu se zdravotním postižením?
Podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jsou osobami se zdravotním postižením (OZP) fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v I., II. a III. stupni (osoba s těžším zdravotním postižením) nebo zdravotně znevýhodněnými (OZZ). Za osoby se zdravotním postižením se považují i fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již invalidní nejsou, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení.

Kategorie osob se zdravotním postižením existovala již v minulosti, byla však zrušena. Jedná se o její obnovení?
Ano, kategorie OZZ byla zrušena s účinností od 1. 1. 2012. Od roku 2012 dále se již tento statut více nepřiznával, pouze dobíhala platnost původně vydaných rozhodnutí. K obnovení statusu osoby se zdravotním znevýhodněním došlo opět od 1. 1. 2015 s cílem zatraktivnit zaměstnávání OZZ a jejich uplatnění na trhu práce (podpora zaměstnávání OZZ prostřednictvím poskytování příspěvků zaměstnavatelům ze strany úřadu práce, možnost zápočtu OZZ pro účely plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením).

Jak je definována kategorie osob zdravotně znevýhodněných?
Osobou zdravotně znevýhodněnou (OZZ) je fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci či kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, a tím i schopnost pracovního uplatnění.

Jaké výhody plynou z přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné?
Posouzení a přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné s sebou nenese (na rozdíl od přiznání invalidního důchodu I., II. a III. stupně) žádný nárok na finanční kompenzaci (peněžní příspěvek či dávka) důsledků zdravotního postižení. Uznání osoby zdravotně znevýhodněné má vztah k dokladování důvodů nemožnosti vykonávat práci v určitém pracovním prostředí, pracovním provozu nebo na nevyhovujících pracovních pozicích včetně možnosti nárokování určitých úlev na zaměstnávání OZZ ze strany jejich zaměstnavatelů. Hlavním účelem uznání statusu OZZ je podpora zaměstnávání těchto osob a jejich uplatnění na trhu práce.

Kde si mohu o přiznání statusu osoby se zdravotním postižením / osoby zdravotně znevýhodněné požádat?
Na osoby, které jsou uznány invalidními v I., II. nebo III. stupni podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se automaticky pohlíží jako na osoby se zdravotním postižením (OZP). To platí i pro osoby, kterým Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) invalidní důchod nevyplácí z důvodu nesplnění podmínky potřebné doby důchodového pojištění. Tito lidé tedy o status OZP nežádají. Řízení o uznání OZZ lze zahájit na základě písemné žádosti fyzické osoby na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště občana (uvádí se jméno, příjmení, datum narození, adresa a podpis žadatele včetně označení ošetřujícího lékaře a jeho sídla). Žádost podává občan starší 15 let, který ukončil povinnou školní docházku, jenž má z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu omezenou schopnost uplatnit se na trhu práce. Za osobu mladší 15 let může žádost podat pouze její zákonný zástupce. Rozhodnutí vydává příslušná OSSZ do 30 dnů od doručení žádosti (lhůta se však prodlužuje o 45 dní nezbytných pro vydání posudku včetně možného prodloužení po dobu došetřování rozhodných skutečností).

Vyplývají pro mě nějaké povinnosti během řízení o přiznání statusu OZZ?
Žadatel o status OZZ je povinen se na písemnou výzvu OSSZ podrobit vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření včetně doplnění údajů o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech a předchozích výdělečných činnostech (povinnost vyplnit tzv. profesní dotazník).

Jak se status OZZ či OZP prokazuje?
Status OZZ se prokazuje buď rozhodnutím (s vyznačením nabytí právní moci), nebo potvrzením, které na žádost občana vydá příslušná OSSZ. Status OZP se prokazuje buď posudkem o invaliditě, nebo potvrzením vydaným příslušnou OSSZ. 

Jaká je doba platnosti statusu OZZ?
Status OZZ je platný do dne vyznačeného na posudku, resp. rozhodnutí. Doba platnosti se stanovuje zpravidla na tři až pět let, může však být i na dobu neurčitou. Status OZZ se automaticky neobnovuje, občan o něj musí znovu požádat (ideálně s předstihem před termínem skončení jeho platnosti).

Existují nějaké opravné prostředky, nebudu-li souhlasit s rozhodnutím OSSZ?
Odvolacím orgánem při zamítnutí žádosti (nesprávném posouzení / odejmutí statusu OZZ ) je Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Odvolání se podává prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení, která rozhodnutí vydala, ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

Existuje nějaká vazba mezi průkazem osoby se zdravotním postižením a statusem OZP?
Nikoliv. Uznání OZP (invalidity nebo OZZ) neznamená, že se osoba automaticky stane držitelem průkazu OZP přiznávaného podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (průkaz TP, ZTP a ZTP/P). Průkaz OZP je možné získat pouze v rámci samostatném řízení, které lze zahájit na základě žádosti podané u příslušného kontaktního pracoviště krajské pobočky úřadu práce ČR.

Dotazy ke článku

Jméno:*
Email:*
Typ dotazu:* Sociální poradna
Ostatní
Text zprávy:*
čtyři plus jedna =*
 
Nechte si posílat RS KOMPAS Novinky


Souhlasím se zpracováním svého osobního údaje - emailové adresy, a to za účelem zasílání novinek.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Rozumím