teva - logo

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Zásady ochrany osobních údajů vydané společností Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. upravují způsob, jakým nakládáme s osobními údaji a zpracování, která při prodeji našich produktů, poskytování služeb a při našich marketingových aktivitách, zajišťujeme. Těmito Zásadami Vás transparentním a přehledným způsobem informujeme o tom, pro jaké účely, v jakém rozsahu, na základě jakých právních titulů a po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme. Zároveň Vám těmito Zásadami poskytujeme veškeré informace o podmínkách zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Poslední aktualizace: říjen 2019

1. OBSAH

2. DEFINICE POUŽITÉ V TOMTO OZNÁMENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

„Teva“ znamená společnost Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 150 00, Česká republika, IČO: 256 29 646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 56235. Společnost Teva může být v tomto Oznámení o zásadách ochrany osobních údajů dále označována jako „my“, „nás“ a „naše“.

„Zásadami“ se rozumí tyto Zásady ochrany osobních údajů.

„Podmínkami“ se rozumí Podmínky používání souborů cookies.

„Pravidly“ se rozumí Úplná pravidla Programu RS Kompas + dostupná na www.rskompas.cz.

„Stránkou“ se rozumí tyto internetové stránky www.rskompas.cz.

„GDPR“ znamená Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů účinné od 25. května 2018.

„Osobní údaje“ znamenají informace v jakémkoli formátu, který lze přímo nebo nepřímo použit samostatně nebo v kombinaci s jinými informacemi k identifikaci osoby.

„Subjektem“ se rozumí osoba, o níž zpracováváme osobní údaje, může se jednat o pacienta, návštěvníka Stránky, uživatele mobilní aplikace či příjemce služeb poskytovaných Teva.

„Programem“ se rozumí RS Kompas + program, který je navržený, financovaný a zajišťovaný společností Teva za účelem podpory pacientů, kterým byl v rámci léčby roztroušené sklerózy předepsán přípravek společnosti Teva.

„Nežádoucí událost“ znamená nechtěnou, neočekávanou nebo škodlivou událost, která souvisí s používáním produktu společnosti Teva. Zahrnuje také „nehody“ v souvislosti se zdravotnickými prostředky, a „závažné nežádoucí účinky“ v souvislosti s kosmetickými přípravky, nicméně pro účely tohoto Oznámení bude pro veškeré výše uvedené události použito jednotné označení „nežádoucí událost“.

„Sesterská společnost(i)“ znamená jakoukoli osobu, korporaci, společnost, partnerství, společný podnik nebo jiný subjekt, který společnost Teva řídí, je společností Teva řízen nebo je pod společným řízením se společností Teva. Pro tento účel znamená termín „řídit“ držení 50 % nebo více kmenových akcií s hlasovacím právem nebo kmenových akcií nebo právo jmenovat 50 % nebo více členů statutárního orgánu uvedené korporace, společnosti, partnerství, společného podniku nebo subjektu.

3. SPOLEČNOST TEVA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

3.1. Pro společnost Teva je mimořádně důležitá bezpečnost pacientů, a proto bereme bezpečné používání všech našich produktů vážně. Potřebujeme být ve spojení s osobami, které kontaktují společnost Teva v souvislosti s našimi produkty, s cílem získat aktuální a další informace, odpovídat na požadavky anebo zaslat požadovaný materiál. Tyto Zásady popisují, jakým způsobem shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám pomáhají plnit naši povinnost sledovat bezpečnost všech produktů, včetně léků, které uvádíme na trh, nebo které máme v klinickém vývoji (známé též jako naše povinnosti týkající se farmakovigilance) a tímto zajistit kvalitu a bezpečnost všech našich produktů.

3.2. Společnost Teva je správcem Vašich osobních údajů u níže identifikovaných zpracování.

3.3. Kontakty: V případě potřeby využijte tyto kontakty:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Business park Futurama, Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8, případně kontaktujte zodpovědnou osobu EU Data Protection Officer společnosti Teva na adresu: EUPrivacy@tevaeu.com

4. DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ

4.1. Můžeme se na Vás čas od času obrátit a požádat Vás o vyplnění dotazníku nebo formuláře vztahujícího se k informacím o užívání našich produktů, případných nežádoucích a jiných účinků, zjišťování případných vlivů produktů a/nebo zjištění relevantních informací pro přípravu poregistračních studií.

4.2. Účast na jakémkoliv dotazníkovém šetření je zásadně dobrovolná, a pokud je Vámi k Vaší účasti udělen souhlas, může být kdykoliv odvolán. Pokud je součástí účasti na dotazníkovém šetření získáván souhlas k zasílání sdělení elektronickými prostředky, může být kdykoliv příjem těchto sdělení ukončen – zasláním zprávy „STOP“ na e-mail info@teva.cz nebo prostřednictvím odkazu v každém sdělení.

4.3. Účel: Účelem tohoto zpracování je vždy zajištění potřebných informací k našim produktům. Dotazníková šetření jsou činěna pro pravidelné zajišťování zpětné vazby, vyhodnocování poskytnutých informací, zjištění nezbytnosti provedení studií a kontroly případných nežádoucích účinků.

4.4. Právní titul: Právním základem zpracování je souhlas ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

4.5. Rozsah: Pro účely dotazníkových šetření jsou zpracovávány Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje pro případ potřeby zpětného kontaktu a případných navazujících dotazů. Pro dotazníková šetření je nezbytné zpracování údajů o zdravotním stavu, s čímž je projevován výslovný souhlas. Po vyhodnocení dotazníkového šetření jsou identifikační a kontaktní údaje pseudonymizovány a jsou zpracovávány jen statistické údaje.

4.6. Příjemci: anonymní statistiky, výsledky šetření a analýzy jsou předávány mateřské společnosti v Izraeli, Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., se sídlem 5 Basel Street, Petach Tikva 49131, Izrael a evropské centrále Teva Pharmaceuticals Europe B. V., se sídlem Piet Heinkade 107, 1019GM Amsterdam, Nizozemské království či jiným společnostem ze skupiny Teva, jejichž přehled je dostupný na https://www.tevapharm.com/teva_worldwide/europe/

4.7. Doba: Doba dotazníkového šetření je obvykle dva roky a následně dochází ke zpracování statistických dat pro účel vyhodnocení poskytnutých informací, sdílení vyhodnocených informací se společnostmi ve skupině a případné ověření nutnosti provedení studií či dalších šetření.

5. PROGRAM RS KOMPAS+

5.1. Program byl vytvořen pro to, aby pacientům poskytoval podporu, kterou při zvládání onemocnění potřebují. Společnost Teva poskytuje Program pacientům užívajícím lék a je odpovědná za zpracování Vašich osobních údajů v rámci tohoto Programu. Veškeré funkce Programu, doba trvání a podmínky účasti v Programu jsou vysvětleny v Pravidlech. Program zahrnuje vedení Subjektu v databázi MS Care pro poskytování materiálů a podpory. Účast v Programu je možná na základě řádného a úplného vyplnění přihlášky u lékaře.

5.2. Pokud zaškrtnete příslušné pole v přihlášce, mohou být na základě Vašeho souhlasu předány informace z MS Care posouzené jako teoreticky relevantní z hlediska léčby Vašemu lékaři označenému v přihlášce.

5.3. Účast v Programu je zásadně dobrovolná, a pokud je s Vaší účasti udělen souhlas, může být kdykoliv odvolán. Pokud budou podány námitky proti provádění přímého marketingu, bude provádění přímého marketingu ukončeno. Pokud nám v rámci účasti v Programu udělíte souhlas k zasílání sdělení elektronickými prostředky, což může být učiněno vyplněním Vašeho e-mailu do přihlášky, může být kdykoliv příjem těchto sdělení ukončen – zasláním zprávy „STOP“ na e-mail info@teva.cz nebo prostřednictvím odkazu v každém sdělení.

5.4. Účel: Zajištění poskytování podpory MS Care včetně zajištění všech funkcí Programu obsahující rovněž zasílání obchodních sdělení všemi způsoby zahrnujícími oslovování prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail, sms), osobně, telefonicky a poštou. V rámci Programu jsme oprávněni se s Vámi spojit a požádat Vás o zpětnou vazbu či případně dotázat se na zájem na účasti v dotazníkových šetření či studiích. Pro volbu relevantních informací můžeme provádět segmentaci na základě dříve poskytnutých informací a zpětné vazby Subjektu.

5.5. Právní titul: Právním základem zpracování je souhlas ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Po odvolání souhlasu může dojít k uchování omezeného rozsahu údajů na základě oprávněného zájmu na ochraně práv – viz článek 6 nebo z jiných důvodů předvídaných právními předpisy.

5.6. Rozsah: V programu jsou zpracovávány pouze takové údaje, které pro účely zajištění funkcí Programu Subjekt sám společnosti Teva předá, zejména se jedná o:

Po ukončení účasti v programu jsou relevantní osobní údaje pseudonymizovány a jsou zpracovávány jen statistické údaje anonymní souhrnné analýzy.

5.7. Příjemci: mateřská společnost v Izraeli, Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., se sídlem 5 Basel Street, Petach Tikva 49131, Izrael, společnosti ze skupiny Teva jejichž přehled je dostupný na https://www.tevapharm.com/teva_worldwide/europe/. Zpracovatelem je dodavatel společnosti Teva v jeho datových centrech v Evropské unii.

5.8. Doba: Doba trvání Programu je dobou neurčitou. Zpracování bude ukončeno na základě odvolání souhlasu, žádosti o ukončení účasti v Programu, neaktivitě Subjektu trvající déle než 15 měsíců, anebo na základě rozhodnutí TEVA.

6. OCHRANA PRÁV

6.1. Společnost TEVA je oprávněna určitý nezbytný rozsah dokumentů a osobních údajů zpracovávat pro případ kontroly nebo správního řízení ze strany orgánu dozoru – pro prokázání souladu s příslušnou právní úpravou, rovněž tak pro případ obrany proti nárokům, vymáhání pohledávek a uplatňování práv.

6.2. Toto uchování osobních údajů Subjektu obvykle navazuje na jiné předchozí zpracování osobních údajů, například pokud Subjekt udělí Teva souhlas a ten následně odvolá, jsme oprávněni po stanovenou dobu uchovat daný souhlas, abychom prokázali, že zpracování bylo zákonné. Stejným způsobem můžeme uchovávat některé Vaše požadavky a doklady o vyřízení práv.

6.3. Účel: Účelem tohoto zpracování je vždy zajištění prokázání souladu s účinnou právní úpravou a ochrana práv společnosti TEVA a obrana proti případným sankcím a nárokům.

6.4. Právní titul: Právním základem zpracování je oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

6.5. Rozsah: pouze nezbytné dokumenty k projeveným právním jednáním a komunikace nezbytná pro prokázání souladu.

6.6. Příjemci: soudy, orgány dozoru (jako například SÚKL, ÚOOÚ, EMA).

6.7. Doba: Za tímto účelem je doba uchování nejdéle tři roky od ukončení zpracování dle původního právního titulu a poté pouze, pokud je aktivní soudní či jiné řízení (po dobu trvání daného řízení). Doba se odvíjí od obecné promlčecí doby a rovněž možnosti orgánu dozoru učinit kontrolu zpětně až tři roky. Proti tomuto zpracování je možno podat námitky.

7. NEŽÁDOUCÍ UDÁLOSTI

7.1. Toto Oznámení o zásadách ochrany osobních údajů se vztahuje na informace, které od Vás získáváme prostřednictvím internetu, telefonu, faxu, e-mailu, pošty, nebo podle platných pravidel společnosti Teva, jako součást hlášení nežádoucí události nebo hlášení týkající se kvality našich produktů. Můžeme také tyto informace shromažďovat prostřednictvím různých formulářů, které jste vyplnili na webové stránce, jíž vlastní nebo kontroluje společnost Teva. Pokud jste pacientem, může nám informace o Vás poskytnout i třetí strana ohlašující nežádoucí událost, která na Vás měla dopad. Tyto třetí strany mohou zahrnovat zdravotnické pracovníky, právníky, příbuzné nebo jiné osoby z řad veřejnosti.

7.2. Účel: V rámci plnění našich povinností týkajících se farmakovigilance můžeme používat a sdílet osobní údaje:

7.3. Právní titul: Společnost Teva má zákonnou povinnost zpracovávat nežádoucí události v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

7.4. Rozsah: Pro účely zajištění hlášení orgánu dozoru a zjištění nezbytných relevantních informací souvisejících s nežádoucí událostí jsou po omezenou dobu zpracovávány Vaše identifikační a kontaktní údaje. Z důvodu nezbytnosti zajištění povinného hlášení vůči orgánu dozoru jsou zpracovávány Vaše údaje o zdravotním stavu. Po vyhodnocení nežádoucí události je zpracováván rozsah údajů stanovený právní úpravou.
Právní předpisy o farmakovigilanci vyžadují, abychom „podrobně zaznamenávali“ každou nahlášenou nežádoucí událost, což nám umožní tuto událost vyhodnotit a porovnat ji s ostatními nežádoucími událostmi daného produktu. Pokud jste subjektem nežádoucí události, můžeme zpracovávat Vaše následující osobní údaje:

Informace o Vás zpracováváme i v případě, že nám je poskytnete v souvislosti s nežádoucí událostí, kterou pouze hlásíte. Informace o ohlašovatelích zpracováváme na základě požadavku farmakovigilančních právních předpisů ohledně zabezpečení sledovatelnosti a dostupnosti doplňujících údajů o nežádoucí události a umožňují nám kontaktovat Vás po obdržení hlášení. Pokud hlásíte nežádoucí událost, můžeme zpracovávat Vaše následující osobní údaje:

7.5. Příjemci: V souladu s právními předpisy v oblasti farmakovigilance sdílíme Vaše informace s národními a/nebo evropskými úřady, např. s Evropskou lékovou agenturou. Nad používáním Vašich údajů těmito úřady nemáme kontrolu, nicméně nikdy v těchto případech nesdílíme žádné informace, které by přímo vedly k identifikaci konkrétní osoby (např. jména nebo kontaktní informace). Sdílíme pouze pseudonymizované informace, např. iniciály. Anonymní informace o nežádoucích událostech (například případové studie a shrnutí) mohou být zveřejněny. V tomto případě odstraníme ze všech publikací identifikátory tak, aby nebylo možné jednotlivce lehce rozpoznat

7.6. Naše závazky v oblasti farmakovigilance vyžadují, abychom posuzovali hlášení z každé země, ve které naše produkty prodáváme. Abychom splnili tyto závazky, informace poskytnuté v hlášení nežádoucí události jsou v rámci společnosti Teva sdílené po celém světě prostřednictvím Globální databáze společnosti Teva. Tato databáze představuje platformu, pomocí které společnost Teva předává nežádoucí události různým orgánům dohledu, včetně Eugdravigilance (nadnárodní systém Evropské agentury pro léčivé přípravky sloužící k analýze informací o podezření na nežádoucí účinky léků registrovaných v Evropském hospodářském prostoru) a jiných podobných databází, jak to vyžaduje zákon. Správcem této databáze je Teva Pharmaceutical Industries Ltd., se sídlem 5 Basel Street, PO Box 3190, Petach Tikva 49131, Izrael a databáze slouží k plnění právních povinností v oblasti farmakovigilance.

7.7. Doba: Farmaceutické společnosti, jakožto držitelé rozhodnutí o registraci přípravků, mají povinnost uchovávat veškerou dokumentaci týkající se svých produktů minimálně po dobu trvání registrace daného léku a následně po dobu dalších 10ti let po její expiraci. Z tohoto důvodu musí být osobní údaje související s bezpečností našich produktů uchovávány po tuto dobu.

7.8. Vezměte prosím na vědomí, že z právních důvodů nemůžeme vymazat informace, které byly součástí hlášení o nežádoucí události, pokud nejsou nepřesné. Zároveň před odsouhlasením jakékoli žádosti o přístup nebo opravu Vašich osobních údajů můžeme požadovat řádné ověření Vaší totožnosti.

8. Vaše práva

8.1. Bezpečnost subjektů údajů a pacientů je velmi důležitá. Ponecháváme si všechny informace, které o Vás shromáždíme z důvodů uvedených výše, abychom zabezpečili všechny nastavené účely zpracování osobních údajů.

8.2. Podle platných právních předpisů máte právo požadovat po společnosti Teva kopii Vašich informací, požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování, nebo požádat o přenesení některých z těchto informací do jiných organizací. Máte rovněž právo vznášet námitky proti určitému zpracování. Tato práva mohou být v určitých situacích omezená – například, pokud můžeme prokázat, že máme právní povinnost zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje. K uplatnění Vašich práv kontaktujte zodpovědnou osobu (EU Data Protection Officer) společnosti Teva na EUPrivacy@tevaeu.com.

8.3. Právo na přístup. Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, jak jsou informace chráněny, po jakou dobu, jak Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

8.4. Právo na opravu. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

8.5. Právo na výmaz. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

8.6. Právo na omezení zpracování. V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu.

8.7. Právo na přenositelnost. Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli, a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

8.8. Právo vznést námitku proti zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Oprávněný zájem na ochraně našich práv). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pokračovat ve zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

8.9. Právo podat stížnost. Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

8.10. Doufáme, že budeme schopni vyhovět jakýmkoli Vašim dotazům, které se týkají způsobu zpracování Vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoli obavy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese EUPrivacy@tevaeu.com. Pokud však Vaše obavy trvají, máte právo se obrátit se stížností k orgánům ochrany osobních údajů. Příslušným orgánem je pro Českou republiku Úřad pro ochranu osobních údajů. Podrobné kontaktní informace a instrukce naleznete na: www.uoou.cz.

8.11. E-mail: posta@uoou.cz
Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

8.12. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, odvolání uděleného souhlasu, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet na kontaktech uvedených výše. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat. Uplatnění veškerých Vašich výše uvedených práv je bezplatné, avšak výjimku tvoří opakovaná žádost o kopii námi zpracovávaných osobních údajů. Jestliže podáváte žádost v elektronické formě, poskytneme Vám informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud nepožádáte o jiný způsob. Pokud budeme mít důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, pak můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k jejímu potvrzení.

9. Zabezpečení

9.1. Společnost Teva přijme opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů před jejich náhodnou ztrátou a neoprávněným přístupem, užitím, změnou nebo zpřístupněním. Mimo to přijímáme i další opatření na zabezpečení informací, mezi která patří kontrola přístupu, přísná fyzická zabezpečení a rozsáhlé bezpečnostní postupy shromažďování, uchovávání a zpracovávání informací.

10. Mezinárodní přenos informací

10.1. Všechny farmakovigilanční databáze včetně globální databáze jsou umístěné a spravované společností Teva v Izraeli. Tyto databáze jsou non-stop spravované a podporované Teva IT týmem specializovaným na farmakovigilanci v Izraeli, Rumunsku, Německu a USA. Teva spolupracuje i se společností na zpracování údajů v Indii (Accenture), která zodpovídá za vkládání, zpracování a vymazávání údajů v omezené části farmakovigilanční databáze. Přenos osobních údajů do Izraele se uskutečňuje na základě rozhodnutí Evropské Komise o přiměřenosti ochrany osobních údajů v Izraeli. Přenos osobních údajů do USA se uskutečňuje na základě osvědčení společnosti Teva Pharmaceuticals USA Ltd. o používání štítu na ochranu osobních údajů (tzv. Privacy Shield). Pro přenos osobních údajů do Indie se používají standardní smluvní doložky, jak je schválila Evropská komise. Pro více informací nás můžete kontaktovat na níže uvedené adrese. Informace o pacientech mohou být přenášeny v rámci Globální databáze po celém světě. Přenosy informací mohou zahrnovat přenosy mimo Vaši zemi do zemí, které mohou mít jiné zákony o ochraně osobních údajů. Společnost Teva podniká kroky na přiměřené zabezpečení ochrany osobních údajů při přenosu do těchto zemí. Bezpečnostní opatření uvedená v tomto Oznámení o zásadách ochrany osobních údajů budou platit vždy, pokud údaje zůstanou v systémech společnosti Teva. V případě zpracování osobních údajů v systémech jiných subjektů zabezpečí společnost Teva uzavření smluv s těmito stranami o zabezpečení přiměřených bezpečnostních opatření.

10.2. Změny ochrany osobních údajů V případě podstatných změn zásad ochrany osobních údajů a souvisejících informací v tomto Oznámení budou tyto změny zveřejněny na naší webové stránce: www.teva.cz.

11. Kontaktní informace Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

11.1. Vaše osobní údaje získané společností Teva jsou umístěné a uchovávané v databázích na serverech v Izraeli, které vlastní a udržuje společnost Teva Pharmaceutical Industries Ltd., se sídlem:
5 Basel Street
PO Box 3190
Petach Tikva 49131
Izrael

11.2. Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy týkající se ochrany osobních údajů, zašlete je prosím e-mailem zodpovědné osobě (EU Data Protection Officer) společnosti Teva na adresu: EUPrivacy@tevaeu.com.Vynaložíme přiměřené úsilí na bezodkladné zodpovězení Vašeho dotazu či vyřešení Vašeho problému.

12. Změny Zásad

12.1. V případě jakékoli změny Zásad společnost Teva uveřejnění aktuální znění. Změna je účinná jejím zveřejněním. Prosíme o kontrolu účinného znění při každé návštěvě Stránky anebo jiné aktivitě ve vztahu k nám.

Nechte si posílat RS KOMPAS Novinky


Souhlasím se zpracováním svého osobního údaje - emailové adresy, a to za účelem zasílání novinek.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Rozumím