poradna sociální pomoci > Osoba se zdravotním postižením > legislativní ukotvení problematiky

Osoba se zdravotním postižením

legislativní ukotvení problematiky

Aktualizováno: 28.02.2016

  • Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
  • Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
  • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích