poradna sociální pomoci > Očekáváme narození dítěte > Peněžitá pomoc v mateřství (nemocenské pojištění)

Očekáváme narození dítěte

Peněžitá pomoc v mateřství (nemocenské pojištění)

Aktualizováno: 08.10.2017

S jakou životní situací je spjato poskytování peněžité pomoci v mateřství?
V souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím a péčí o novorozené dítě náleží z nemocenského pojištění peněžitá pomoc v mateřství. Jedná se o dávku nahrazující příjem, která náleží při splnění stanovených podmínek pojištěnci (zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným). Pojištěncem se rozumí fyzická osoba, která je účastna pojištění (tzn. žena i muž).

Jak je to s nástupem na peněžitou pomoc v mateřství?
Podpůrčí doba peněžité pomoci v mateřství začíná nástupem na peněžitou pomoc v mateřství, a to dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. týdne do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Pokud pojištěnka tento den v tomto období neurčí, nasává nástup na peněžitou pomoc v mateřství počátkem 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Případně pak také dnem porodu, pokud k němu došlo dříve, než v uvedeném období.

Kdo má nárok na peněžitou pomoc v mateřství a jak dlouho se vyplácí?

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje ženě, která porodila dítě, po dobu 28 týdnů, a to od počátku 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Ženě, která porodila dvě nebo více dětí, se poskytuje nejdéle po dobu 37 týdnů. Poskytování této dávky ženě, která dítě porodila, nemůže být kratší než 14 týdnů a nemůže skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Dále se poskytuje také pojištěnci, který převzal do péče nahrazující péči rodičů dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo dítě, jehož matka zemřela, se tato dávka poskytuje po dobu 22 týdnů ode dne převzetí dítěte. V případě pojištěnce, který převzal do péče dvě nebo více dětí, po dobu 31 týdnů, ne však déle než do dosažení 7 let věku dítěte a 31 týdnů. Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje i pojištěnci, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, a převzal péči o dítě z důvodu, že matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou, nebo jí bylo lékařem vystaveno potvrzení o dlouhodobém onemocnění, a nemá nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství. A také pokud pojištěnec, který o dítě pečuje a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, uzavřel s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě, se poskytuje dávka po dobu 22 týdnů ode dne převzetí dítěte. Jde-li o pojištěnce, který převzal do péče dvě nebo více dětí, po dobu 31 týdnů, ne však déle než do 1 roku věku dítěte. Dohoda však může být uzavřena nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu a musí být uzavřena na minimální dobu 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Jaké další podmínky musí být splněny pro poskytnutí peněžité pomoci v mateřství?
Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Do doby 270 dnů se započítává také např. doba studia (na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři) považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže bylo studium úspěšně ukončeno, a dále doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, pokud byl tento důchod odňat a po odnětí tohoto důchodu vznikla, popřípadě dále trvala pojištěná činnost; doba rodičovské dovolené aj. Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění.

Jak je tomu u osob samostatně výdělečně činných?
Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství osoby samostatně výdělečně činné je kromě splnění podmínky účasti na pojištění po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství i účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby.

Jaký způsobem se určuje výše peněžité pomoc v mateřství?
Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny a její výše je 70 % denního vyměřovacího základu, jehož výše se zjišťuje z rozhodného období (období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) stanoveného ke dni nástupu na mateřskou dovolenou, popř. ke dni převzetí dítěte do trvalé péče. Pokud byla žena před porodem převedena na jinou práci z důvodu těhotenství, zjistí se denní vyměřovací základ z rozhodného období ke dni převedení, pokud je to výhodnější.

Jak mám požádat o peněžitou pomoc v mateřství?
Těhotné ženě (eventuelně ženě, která porodila) vydává a potvrzuje Žádost o peněžitou pomoc v mateřství její ošetřující lékař, u něhož je v péči (zpravidla příslušný gynekolog). Jde-li o zaměstnankyni, ta žádost předává svému zaměstnavateli, popř. posledního zaměstnavateli, který ji postoupí příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení / Městské správě sociálního zabezpečení Brno / Pražské správě sociálního zabezpečení (OSSZ/MSSZ/PSSZ). Osoba samostatně výdělečně činná tak učiní přímo OSSZ/PSSZ/MSSZ příslušné podle místa trvalého pobytu. Při převzetí dítěte do péče nahrazující rodičovskou péči je zapotřebí uplatnit nárok podáním Žádosti o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče a předložením dokladů, které tuto skutečnost potvrzují (rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče, rodný list dítěte aj.). Pokud pojištěnec přebírá péči o dítě na základě písemné žádosti, je třeba v ní uvést den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, den porodu a úředně ověřený podpis matky dítěte, popř. ověřený orgánem nemocenského pojištění. Den ověření podpisů na dohodě o péči o dítě musí předcházet dni, ve kterém má otec o dítě pečovat.

Kam se mohu obrátit, pokud nesouhlasím s výší dávky, jejím odnětím atd.?
V případě sporu o nárok na dávku nebo její výši rozhoduje příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení / Městská správa sociálního zabezpečení Brno / Pražská správa sociálního zabezpečení (OSSZ/MSSZ/PSSZ). Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím OSSZ/PSSZ/MSSZ, která rozhodnutí vydala. O odvolání rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Rozumím