poradna sociální pomoci > Očekáváme narození dítěte > vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Očekáváme narození dítěte

vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Aktualizováno: 28.02.2016

Otěhotněla jsem a mám obavu, že nebudu schopna plně zvládat svou dosavadní práci. Mohu využít nějaké kompenzace?

V případě převedení na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství se z nemocenského pojištění poskytuje vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Tento příspěvek náleží těhotné zaměstnankyni, která je převedena na jinou práci, neboť práce, kterou předtím konala, je těhotným ženám zakázána nebo podle lékařského posudku (rozhodnutí ošetřujícího lékaře) ohrožuje její těhotenství; dále zaměstnankyni, která je v období do konce devátého měsíce po porodu převedena na jinou práci, neboť práce, kterou předtím konala, je matkám do konce devátého měsíce podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře zakázána; zaměstnankyni, která kojí a je převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím konala, je kojícím ženám zakázána nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví nebo schopnost kojení; pokud dosahuje bez svého zavinění nižšího započitatelného příjmu (nižšího výdělku) než před převedením na jinou práci. Pro účely nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se za převedení na jinou práci se považuje též úprava pracovních podmínek spočívající např. ve snížení množství požadované práce a pracovního tempa, zproštění výkonu některých pracovních činností zakázaných těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo kojícím ženám nebo zproštění výkonu noční práce. K poklesu započitatelného příjmu, který vznikl v důsledku kratší pracovní doby, se nepřihlíží.

Jaké jsou časové lhůty (podpůrčí doba) pro vyplácení vyrovnávacího příspěvku?
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení zaměstnankyně na jinou práci nebo ustanovení na jiné služební místo s výjimkou dnů, po které trvala pracovní neschopnost, karanténa, ošetřování člena rodiny včetně ošetřování dítěte mladšího 10 let a omluvená (pracovní volno bez náhrady příjmu) či neomluvená nepřítomnost v práci. Těhotné zaměstnankyni se vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství vyplácí nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Z důvodu mateřství se vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství poskytuje do konce devátého měsíce po porodu a u žen, které kojí, pak po dobu kojení.

V jaké výši je vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství poskytován?
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se stanoví jako rozdíl mezi denním vyměřovacím základem zaměstnankyně zjištěným ke dni převedení na jinou práci a průměrem jejích započitatelných příjmů připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení. U vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se postupuje při stanovení a redukci denního vyměřovacího základu stejně jako u peněžité pomoci v mateřství.

Které ženy na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nárok nemají?
Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nemá zaměstnankyně činná na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, dobrovolná pracovnice pečovatelské služby, členka kolektivních orgánů právnické osoby, zaměstnankyně odsouzená ve výkonu trestu odnětí svobody zařazená do práce nebo zařazená do práce ve výkonu zabezpečovací detence, zaměstnankyně účastná pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu, žákyně nebo studentka, pokud zaměstnání spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin, zahraniční zaměstnanec.

Jaký je postup pro uplatnění nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství?

Pro nárok na tuto dávku je nutný tiskopis Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, který zaměstnankyni vydá ošetřující lékař nebo gynekolog, v jehož péči je žena v době těhotenství a mateřství. V části A potvrdí gynekolog předpokládaný den porodu. Po vyplnění části D tiskopisu (způsob výplaty dávky) a případném doplnění informací ze strany ošetřujícího lékaře či lékaře- poskytovatele pracovnělékařských služeb (část B) předá zaměstnankyně tiskopis svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel následně po doplnění potřebných údajů předá žádost spolu s vyplněným tiskopisem Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění příslušnéOkresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství vyplácí příslušná OSSZ, a to nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni vzniku nároku (včetně doručení všech příslušných podkladů). Místní příslušnost OSSZ k výplatě dávky se řídí sídlem zaměstnavatele, pokud je toto sídlo shodné s místem mzdové účtárny zaměstnavatele.


Kam se mohu obrátit, pokud nesouhlasím s nepřiznáním příspěvku?

V případě sporu o dávku je nutné se obrátit na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení / Městskou správu sociálního zabezpečení Brno / Pražskou správu sociálního zabezpečení (OSSZ/MSSZ/PSSZ). Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k OSSZ/MSSZ/PSSZ, která rozhodnutí vydala. O odvolání rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).