teva - logo

poradna sociální pomoci > Péče o dítě > přídavek na dítě

Péče o dítě

přídavek na dítě

Aktualizováno: 28.02.2016

Jaké jsou podmínky pro nárok na přídavek na dítě?
Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Nárok na tuto dávku má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem (tzn. příjem všech společně posuzovaných osob) nepřevyšuje 2,4násobek životního minima rodiny v předchozím kalendářním roce. Nárok na dávku může být uplatněn tři měsíce zpětně od měsíce, za který náleží.

Kam se mohu pro vyřízení přídavku na dítě obrátit a jaké doklady k podání potřebuji?
Žádost o přídavek na dítě se podává na předepsaném tiskopisu ministerstva práce a sociálních věcí na kontaktním pracovišti krajské pobočky úřadu práce České republiky podle místa trvalého bydliště. Nezbytnou součástí je kromě samotné žádosti i předložení průkazu totožnosti a u dětí do 15 let rodný list. Do doby zletilosti dítěte, tj. do 18 let, podává žádost zákonný zástupce nebo osoba, která je soudem nebo zákonem zmocněna za dítě jednat (např. pěstoun). Nezaopatřené dítě starší 18 let žádá o dávku již samo.

Jakým způsobem mám pro účely žádosti o přídavek na dítě doložit příjem svůj a své rodiny?
V souvislosti s testováním finančních příjmů rodiny (tzv. obligatorní charakter přídavku na dítě) je podle konkrétní situace nezbytné vyplnit nejen formulář žádost o přídavek na dítě, ale i doklad o výši ročního příjmu (tento doklad musí podat každá ze společně posuzovaných osob), případně prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky a doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou. U nezaopatřených dětí ve věku 15–26 let je nutné ještě vyplnit potvrzení o studiu, potvrzení o zdravotním stavu, potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz a konečně potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku.

Jaká je výše přídavku na dítě?
Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte: do šesti let ve výši 500 Kč měsíčně, od 6 do 15 let ve výši 610 Kč měsíčně a od 15 do 26 let věku ve výši 700 Kč měsíčně.

Jak je to s výplatou přídavku na dítě v případě dospělosti dítěte?
Přídavek na dítě náležející nezletilému nezaopatřenému dítěti se vyplácí osobě, která má dítě v přímém zaopatření, a to do konce kalendářního měsíce, v němž nezaopatřené dítě dovršilo zletilosti.
Přídavek na dítě náležející zletilému nezaopatřenému dítěti se vyplácí tomuto dítěti, a to od splátky náležející za kalendářní měsíc následující po měsíci, v němž dovršilo zletilosti.

Co znamená pojem nezaopatřené dítě?
Za nezaopatřené dítě se podle § 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Co znamená pojem životní minimum?
Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Upravuje je zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a používá se např. při zjišťování nároku na dávky, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích (např. přídavku na dítě nebo porodného).

Kam se mohu obrátit, pokud nesouhlasím se zamítnutím nebo odejmutím přídavku na dítě?
Proti rozhodnutí o zamítnutí nebo odejmutí dávky můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím úřadu, který o dávce rozhodl.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Rozumím