teva - logo

poradna sociální pomoci > Péče o dítě > rodičovský příspěvek

Péče o dítě

rodičovský příspěvek

Aktualizováno: 28.02.2016

Čekáme narození potomka; jaké jsou podmínky poskytování rodičovského příspěvku?
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena celková částka 220 000 Kč, nejdéle však do čtyř let věku tohoto dítěte. Za rodiče se pro nárok na rodičovský příspěvek považuje i osoba, které bylo dítě svěřeno rozhodnutím příslušného orgánu do péče, osoba pečující o osvojené dítě nebo o dítě, jehož rodič zemřel, a dále osoba pečující o dítě manžela. Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, může si rodič volit výši, a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku (dva, tři či čtyři roky). V případě, že lze denní vyměřovací základ stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší.

Jaká je výše rodičovského příspěvku?
Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na denní vyměřovací základ. Pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7600 Kč, může rodičovský příspěvek činit nejvýše 7600 Kč. Pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje částku 7600 Kč, je výše rodičovského příspěvku omezena touto částkou, maximálně však může činit 11 500 Kč měsíčně. Rodič si může volit výši rodičovského příspěvku až do částky 7600 Kč také v případě, když ke dni narození nejmladšího dítěte v rodině nelze stanovit denní vyměřovací základ jen proto, že během pobírání rodičovského příspěvku z titulu péče o dříve narozené dítě uplynula podpůrčí doba pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství a nárok na rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině vzniká bezprostředně po nároku na rodičovský příspěvek náležející na starší dítě.

Jsem matka samoživitelka bez předchozího zaměstnání; jaký rodičovský příspěvek budu pobírat?
Pokud ani jednomu z rodičů nelze stanovit uvedený vyměřovací základ, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3800 Kč do čtyř let věku dítěte.

Jak často mohu měnit výši rodičovského příspěvku?
Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek. Tuto volbu lze měnit, nejdříve však po uplynutí tří celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích, po které byl rodičovský příspěvek vyplácen, a to i v případě, že došlo u rodičovského příspěvku ke změně oprávněné osoby. Volba výše rodičovského příspěvku se provádí na základě písemné žádosti oprávněné osoby na kontaktním pracovišti krajské pobočky úřadu práce České republiky.

Mohu si k rodičovskému příspěvku přivydělat?
Ano, při pobírání rodičovského příspěvku rodič může výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny. Podmínkou je však zajištění péče o dítě jinou zletilou osobou v době výdělečné činnosti.

Kde si mohu o rodičovský příspěvek požádat a jaké doklady k podání potřebuji?
Žádost o rodičovský příspěvek se podává na předepsaném tiskopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na kontaktním pracovišti krajské pobočky úřadu práce České republiky podle místa bydliště. Nezbytnou součástí je kromě žádosti o rodičovský příspěvek i předložení průkazu totožnosti a rodného listu dítěte. Podle konkrétní situace je nezbytné případně vyplnit ještě potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku, potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku a potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku.

Očekáváme narození druhého dítěte, přičemž na první stále pobíráme rodičovský příspěvek. Bude nám dávka vyplácena souběžně na obě děti?
Nikoliv, rodičovský příspěvek náleží vždy na nejmladší dítě v rodině. Narodí-li se další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká, a to i v případě, že na narozené dítě náleží rodičovský příspěvek ihned od narození ve stejné výši, v jaké náležel doposud na starší dítě. Změnu (narození nového dítěte) je nezbytné ohlásit příslušnému úřadu, aby nevznikl na dávce přeplatek.

Může dítě, na které čerpám rodičovský příspěvek, navštěvovat mateřskou školu?
Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský příspěvek vám náleží, jestliže
a) dítě, které nedosáhlo dvou let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci
b) dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zařízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně
c) dítě zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím šest hodin denně
d) dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně a jestliže oba rodiče nebo osamělý rodič je osobou závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Máme dítě se zdravotním postižením; můžeme na něj pobírat paralelně rodičovský příspěvek i příspěvek na péči?
Ano, souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči je možný od 1. 12. 2012.

Jaké jsou opravné prostředky v případě, že s rozhodnutím příslušného úřadu práce nesouhlasím?
Proti rozhodnutí o zamítnutí nebo odejmutí dávky můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím úřadu, který o dávce rozhodl. Proti oznámení lze podat námitky do 30 dnů od první výplaty dávky na úřad, který rozhodl.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Rozumím