poradna sociální pomoci > Péče o dítě > ošetřovné

Péče o dítě

ošetřovné

Aktualizováno: 28.02.2016

Jaké jsou podmínky nároku na ošetřovné?
Nárok na ošetřovné má zaměstnanec (muž i žena), který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo ošetřování jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou. Dávka dále náleží i zaměstnanci, který nemůže pracovat z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože školské zařízení, škola nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události či dítě nemůže do tohoto zařízení docházet pro nařízenou karanténu. Poslední situací pro poskytování ošetřovného je, že fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

Váže zákon nárok na ošetřovné na sdílení společné domácnosti?
Ano. Podmínkou nároku na ošetřovné je, že ošetřovaná osoba žije se zaměstnancem ve společné domácnosti. V případě rozvodu manželství a svěření dítěte soudem do společné nebo do střídavé péče obou rodičů se za domácnost považuje domácnost každého z těchto rodičů (to znamená, že podmínka společné domácnosti se nevyžaduje při péči o dítě ve věku do 10 let rodičem).

V jaké situaci nárok na ošetřovné nevzniká?
Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek. To neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace zákonem stanovené, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

Mají všechny skupiny zaměstnanců automaticky nárok na ošetřovné?
Některé skupiny pojištěnců nemají vzhledem k charakteru vykonávané činnosti na ošetřovné nárok (např. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, domáčtí zaměstnanci, zahraniční zaměstnanci, dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin apod.). Nárok na výplatu ošetřovného nemá zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Lze se v rámci ošetřování člena rodiny v péči vystřídat?
Ano. V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče) vystřídají. Vystřídání je možné jen jednou. Změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovažuje za nový případ ošetřování.

Jak dlouho se ošetřovné poskytuje?
Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle devět kalendářních dnů a nejdéle 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance (tj. svobodný, rozvedený, ovdovělý, nežije-li s druhem nebo registrovaným partnerem), který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, jež neukončilo povinnou školní docházku. Podpůrčí doba u ošetřovného počíná od prvního dne potřeby ošetřování nebo péče. Vznikne-li potřeba ošetřování (péče) dnem, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, počíná podpůrčí doba následujícím kalendářním dnem.

Jaká je výše ošetřovného?
Výše ošetřovného za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se pro účely ošetřovného stanovuje stejným způsobem jako při výpočtu nemocenského.

Bude mi vypláceno ošetřovné v případě, že bude ošetřovaná osoba hospitalizována?
Nikoliv, běh podpůrčí doby se u ošetřovného zastaví po dobu poskytování zdravotních služeb ošetřované osobě u poskytovatele lůžkové péče. Ošetřovné se poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně vyplácí nejdéle do dne, jímž končí doba zaměstnání.

Jaký je postup pro uplatnění nároku na ošetřovné?
Nárok se uplatňuje u zaměstnavatele prostřednictvím tiskopisu rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), který vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, v případě nařízení karantény i orgán ochrany veřejného zdraví. Zaměstnavatel následně na příslušných tiskopisech (potvrzení o trvání potřeby ošetřování – péče, rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování – péče aj.) vyplní rubriku záznamy zaměstnavatele, kam doplní, které dny v průběhu potřeby ošetřování zaměstnanec pracoval a kdy nastoupil do zaměstnání. Doklady k uplatnění nároku na dávku spolu s vyplněným tiskopisem příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění předá neprodleně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
Ve sporných případech o dávce rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení / Městská správa sociálního zabezpečení Brno / Pražská správa sociálního zabezpečení (OSSZ/MSSZ/PSSZ). Proti jejímu rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k OSSZ/MSSZ/PSSZ, která rozhodnutí vydala. O odvolání rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Rozumím